Regulamin serwisu internetowego Marchewkowe Pole

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
ZAMAWIAM.MARCHEWKOWEPOLE.COM

§1
Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie

 1. Sprzedający: Marchewkowe Pole s.c, pod adresem Pl. Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 7831689982, REGON 302154235.
 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego, którego operatorem jest Sprzedający.
 3. Serwis internetowy/Serwis – internetowa platforma handlowa umieszczona pod adresem http://www.zamawiam.marchewkowepole.com.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu internetowego.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Serwisie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Usługi – wszelkie świadczenia wykonywane przez Sprzedającego na rzecz Klientów za pośrednictwem Serwisu internetowego.


§ 2
Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego, w szczególności dokonywania za jego pośrednictwem zamówień produktów, ich dostarczania Klientowi, dokonywania płatności za zamówione produkty, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.


§ 3
Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług Serwisu internetowego

 1. Do korzystania z Serwisu internetowego niezbędne jest dostęp do sieci Internet oraz urządzenia, na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 5.0 lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami dwóm wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać skrypty Java Script. Na urządzeniu, z którego Klient korzysta w celu korzystania z usług Sklepu internetowego powinno być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej. Klient powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. W celu właściwego świadczenia usług Sprzedający korzysta z plików cookie (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Sprzedającego. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Klienta z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.


§ 4
Postanowienia ogólne

 1. Klient może bezpłatnie pobrać niniejszy Regulamin, a także utrwalić go i odtworzyć.
 2. Klientowi zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Sklepu internetowego oraz podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu internetowego.
 3. Klient uprawniony jest do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
  a) kierując korespondencję na adres: Marchewkowe Pole s.c, pod adresem Pl. Andersa 5, 61-894 Poznań
  b) wysyłając wiadomość e-mail na adres: catering@marchewkowepole.com.


§ 5
Produkty oraz ceny oraz główne cechy świadczenia Sprzedającego

 1. Wszystkie ceny i opisy produktów umieszczane są na stronie internetowej Serwisu. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceną wiążącą jest cena towaru podana na stronie Serwisu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia przez Klienta i zależą od wyboru sposobu dostawy oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia, na który składają się cena produktów oraz koszty dostawy, wskazany jest przed złożeniem zamówienia.
 4. Informacje o produktach umieszczone na stronach Serwisu internetowego nie stanowią ofert, lecz są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedający może prowadzić akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.
 6. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.


§ 6
Składanie zamówień


 1. Informacje o produktach oraz usługach dostępnych w ofercie Serwisu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien wybrać produkt i wybrać polecenie „dodaj” (stanowiące przycisk z umieszczoną na nim ceną produktu) następnie albo powrócić do wybierania kolejnych produktów poprzez wybranie kolejnych produktów w określony powyżej sposób albo przejść do finalizacji zamówienia.
 3. Klient finalizując zamówienie powinien wskazać ilości sztuk zamawianego produktu, swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz wskazać adres dostawy zamówienia. Następnie powinien wskazać miejsce dostawy oraz wybrać sposób płatności. Następnie w celu finalizacji zamówienia Klient powinien wybrać polecenie „Zamawiam i płacę”.
 4. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wyświetlone przez Sprzedającego po złożeniu zamówienia, potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty przez Klienta. Wiadomość Sprzedającego, o której mowa w poprzednim zdaniu stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Klient powinien utrwalić i zachować powyższe potwierdzenie zamówienia.
 5. Po wyborze polecenia „Zakończ”, w przypadku wybrania wcześniej opcji płatności z góry Klient powinien opłacić zamówienie w wybrany przez siebie wcześniej sposób.
 6. Sprzedający może wprowadzić ograniczenie maksymalnej liczby sztuk danego towaru objętej jednym zamówieniem. Informacja o maksymalnej liczbie produktów danego towaru objętych jednym zamówieniem umieszczona będzie na stronie zawierającej informacje o danym produkcie.
 7. W przypadku niedostępności produktu zamówionego przez Klienta lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zaistniałej sytuacji osobiście.
 8. W powyżej wskazanej sytuacji Klient może anulować zamówienie. Jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówiony przedmiot z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z zasadami wskazanymi w § 13.
 9. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 1 dzień.
 10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sprzedający w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.


§ 7
Zmiana zamówienia

 1. Do godziny 11:00 w dniu złożenia zamówienia, Klient może dokonać zmian w zamówieniu, w tym zrezygnować z całości lub części zamówienia, dokonać zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, w przypadku w którym zapłata nastąpiła z góry, zwrot ceny nastąpi na zasadach wskazanych w § 13 Regulaminu.
 2. Klient może uzyskać informację o statusie zamówienia poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym w § 4 ust. 4.
 3. Zmiany zlecane będą dokonywane po zweryfikowaniu Klienta jako osoby, która złożyła dane zamówienie.
 4. Zmiana zamówienia zostanie potwierdzona przez Sprzedającego poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 5. W przypadku wycofania złożonego zamówienia w całości lub w części, jeżeli zostało ono opłacone z góry, Sprzedający dokona zwrotu należności, z tym że w przypadku wycofania zamówienia w części zwrotowi podlega odpowiednia część należności). Zwrot zostanie dokonany na warunkach wskazanych w § 13.


§ 8
Formy płatności

 1. Jeżeli przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:
  a) gotówką – podczas odbioru przedmiotu zamówienia,
  b) kartą płatniczą albo kredytową – podczas odbioru przedmiotu zamówienia,
  c) poprzez płatności online w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedającego – przed odbiorem przedmiotu zamówienia. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu, przez Sprzedającego od podmiotu realizującego płatność, potwierdzenia poprawnego dokonania płatności.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
 3. Sprzedający prowadzi sprzedaż i realizuje wysyłkę wyłącznie na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która określona jest za pomocą listy dostępnej w formularzu zamówienia. Sprzedający nie realizuje przesyłek poza obszar dostaw określony w formularzu.


§ 9
Rabaty

 1. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sprzedającego lub innego podmiotu, który nabył kod od Sprzedającego.
 2. Klient może skorzystać z kodu do końca okresu ważności danego kodu. Klient informowany jest o terminie ważności kodu w momencie udostępnienia mu danego kodu przez Sprzedającego lub poprzez umieszczenie informacji o terminie ważności na kuponie zawierającym numer kodu. Skorzystanie z kodu jest niemożliwe po upływie daty ważności danego kodu rabatowego.
 3. Kody rabatowy nie może być łączony z innym kodem rabatowym, o ile regulamin danej promocji dotyczącej innych kodów rabatowych nie stanowi inaczej.


§ 10
Dostawa

Przedmiot zamówienia może być dostarczony bezpośrednio przez Sprzedającego, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej bądź operatora pocztowego pod wskazany przez Klienta adres.


§ 11

W związku z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014r.). Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 wskazanej wyżej ustawy, tj. w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w przypadku kiedy została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

§ 12
Reklamacje

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedającego. Kupujący, który wykonuje uprawnienie z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą Sprzedawcy pod adres wskazany w § 4 ust. 4.
 2. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedającego i opisem reklamacji (wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient, który nabył produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą może złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ograniczona jest do wysokości kwoty, jaką Klient zapłacił za dany towar.

§ 13
Zwrot należności

 1. Sprzedający zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w przypadku:
  a) anulowania opłaconego z góry zamówienia lub jego części,
  b) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. Należność zostanie zwrócona Kupującemu na rachunek bankowy Klienta.
 3. W przypadku, w którym zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy Sprzedający wezwie Klienta do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
 4. W dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu, o którym mowa powyżej lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient pomimo wezwania go przez Sprzedającego nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych niezbędnych do dokonania zwrotu lub wskaże błędny numer rachunku, dane adresowe lub dane imienne.
 5. Jeżeli płatność za zamówienie została dokonana przez Klienta z rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej, które nie należały do niego, zwracana kwota zostanie przekazana na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej przy użyciu których Klient dokonał płatności.

§14
Dane osobowe

 1. Administratorami danych osobowych jest Marchewkowe Pole s.c, pod adresem Pl. Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 7831689982, REGON 302154235.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Sprzedającego na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów za pośrednictwem Serwisu internetowego. Klient podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych.


§15
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) o prawach konsumenta.
 2. Serwis internetowy wykorzystuje do pewnych funkcji pliki cookies. Klient jest o tym informowany już przy pierwszym wejściu na stronę Serwisu internetowego i może nie wyrazić na to zgody w każdym dowolnym momencie korzystania z Serwisu internetowego. Pliki cookies, to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika identyfikujące użytkownika w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych użytkownika, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniają też ustawień komputera. Pliki cookies działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.
 3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., nr 43 poz. 296 ze. zm.). Za zgodą obu stron sprawa może zostać również skierowana na drogę postępowania polubownego.
 4. Spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Chcesz nawiązać współpracę? Któreś z naszych dań smakowało Ci wybitnie i chcesz poznać sekrety naszego szefa kuchni? Dzwoń, mailuj - nasz team jest do Twojej dyspozycji!

Tel. +48 537 558 832
Mail: kontakt@marchewkowepole.com